fb

Svislé dopravní značení

Naše společnost AZznačky poskytuje komplexní služby v oblasti dopravního značení. Realizujeme prodej, pronájem, projekty, údržbu a likvidaci pro svislé dopravní značení, vše v souladu se zákonem číslo  361/2000Sb o provozu na pozemních komunikacích. Svislé dopravní značení je důležitým faktorem, který je stanoven zákonem o pravidlech provozu na pozemních komunikacích a vyhláškou ministerstva vnitra.  Podoba a provedení svislého dopravního značení v České republice vychází z evropských úmluv. O umístění svislého dopravního značení rozhoduje stanoveným postupem příslušný správní orgán, v případě účelových komunikací vlastník komunikace, v rámci stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu. Zákon stanoví, že dopravní značky a dopravní zařízení musí odpovídat stanovené podobě i technickým požadavkům, které stanoví technické předpisy.

Společnost AZznačky zajišťuje krátkodobý i dlouhodobý pronájem svislého dopravního značení. Máte-li zájem o naše služby, rádi Vám předem vypracujeme cenovou nabídku zdarma. Kontaktovat nás můžete na telefonním čísle +420 606 647 607.

Svislé značení můžeme rozděli dle typu na:

svislé dopravní značení

Typy svislého dopravního značení

Svislé dopravní značení rozdělujeme na různé typy, které mají své specifické zabarvení i tvar. Můžeme je specifikovat jako výstražné, příkazové,značky upravující přednost, informativní směrové značky, další informativní značky, dodatkové tabulky, zákazové značky a informativní provozní značky.

Značky označující nebezpečí jsou trojúhelníkové podoby s červeným okrajem a označují se jako výstražné. Svislé dopravní značeníupozorňuje na místa, kde účastníku provozu na pozemních komunikacích hrozí nebezpečí a kde musí dbát zvýšené opatrnosti.

Příkazové značky jsou typicky kruhové s bílými symboly na modrém podkladě. Symbol odpovídá příkazu. Toto svislé značení ukládá účastníku provozu na pozemních komunikacích příkazy.

Informativní značky jsou zpravidla pravoúhlé a hlavní specifikací je informovat. Informativní značky poskytují účastníku provozu na pozemních komunikacích nutné informace a slouží k jeho orientaci nebo mu ukládá povinnosti stanovené tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem.

Zákazové značky jsou kruhové s černými symboly na bílém podkladě s červeným okrajem. Symbol uvnitř značky odpovídá danému zákazu.  Zákazové značky ukládají účastníkovi provozu na pozemních komunikacích zákazy nebo omezení.

Značky upravující přednost na křižovatkách mají specifický tvar a stanovují přednost v jízdě v provozu na pozemních komunikacích.

Dodatkové značky mají čtvercovou podobu, jsou bílé s černými symboly nebo nápisy a jsou vždy umístěny pod hlavní svislou dopravní značkou. Dodatkové tabulky zpřesňují, doplňují nebo omezují význam dopravní značky, pod kterou jsou umístěny.

Informativní směrové značky mají obdélníkový tvar na zeleném podkladu s bílým nápisem a vyznačují směr cíle. Informativní dopravní značky poskytují účastníku provozu na pozemních komunikacích nutné informace, slouží k jeho orientaci nebo mu ukládají povinnosti stanovené tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem.

Svislé dopravní značení se umisťuje tak, aby byly pro účastníky provozu na pozemních komunikacích, pro které jsou určeny, včas a z dostatečné vzdálenosti viditelné.Svislé dopravní značky se podle svého významu obvykle umísťují při pravém okraji vozovky nebo nad vozovkou, pro zdůraznění jejich významu mohou být značky umístěné při pravém okraji vozovky opakovány i při levém okraji vozovky nebo nad vozovkou. Umísťování svislých dopravních značek na pozemní komunikaci pro pěší upravuje zvláštní právní předpis.Pro zdůraznění významu a zlepšení viditelnosti lze svislou dopravní značku umístit na retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu.